Logo for print

HjemKontakt ossOm oss ASP Login Xakt Økonomi login

FRAVALG AV REVISJON

Dato: 23.06.2011

Vi mottar stadig forespørsler på reglene for fravalg av revisjon og hvordan dette gjøres. På bakgrunn av dette vil vi komme med en orientering. Fravalg av revisjon kan skje fra og med regnskapsåret 2011.

Med virkning fra 1. mai 2011 er det foretatt endringer i revisjonsplikten som innebærer at små aksjeselskap kan velge å ikke få sitt årsregnskap revidert etter revisorloven (aksjeloven § 7-6). Som små aksjeselskap regnes selskap som har:

• samlede driftsinntekter under fem millioner kroner,
• balansesum mindre enn 20 millioner, og
• færre enn 10 årsverk.

Alle tre vilkår må være oppfylt for å kunne benytte seg av fritaket. Fritaket gjelder ikke for aksjeselskaper som er morselskap i konsern eller for aksjeselskaper som er under tilsyn av Finanstilsynet.

 

Vurderinger som bør gjøres.

Hvis selskapet faller inn under reglene for frivillig fravalg av revisjon og vurderer å benytte seg av denne retten, er det naturlig at selskapet vurderer den nytteverdien revisjonen har. En naturlig målestokk blir da om nytteverdien forsvarer kostnadene som påløper i forbindelse med revisjon. Ved vurdering av om selskapet skal fortsette med revisjon er det naturlig å blant annet vurdere følgende momenter:

Selskapets eierstruktur. Tilsier eiersammensetningen at noen aksjonærer har interesse av at selskapet revideres.
Selskapets lånegivere og leverandører: Signaler fra lånegiver i forhold til revisjon og større leverandører.
Tilskuddsgivere: Får selskapet tilskudd, eller har tenkt å søke om det, fra det offentlige som krever revisjon.
Selskapets økonomiske stilling. Er selskapet i en situasjon som tilsier at revisjon bør opprettholdes, eller at selskapet snart vil overstige en av terskelverdiene.

 

Gjennomføring av fravalg.

Formelt sett er det styret i selskapet som fravelger revisjon. Dette gjør styret etter fullmakt fra generalforsamlingen. Fullmakten gis av generalforsamlingen med 2/3 flertall (kvalifisert flertall) hvis ikke annet er bestemt i selskapets vedtekter. Før fravalget av revisor er rettskraftig skal det være registrert i Foretaksregisteret.

 

Hvis ditt selskap vurderer/ønsker fravalg av revisor, bistår vi med den formelle prosessen som forslag til saksframlegg og protokoller, samt registrering av fravalget i Foretaksregisteret. Ta gjerne kontakt med oss.